Právne Informácie

Vlastnítvo

Web stránka www.vinci-energies.sk je majetkom VINCI Energies, akciovej spoločnosti so základným imaním vo výške € 123 063 040. Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri so sídlom vo Versailles pod číslom B 391 635 844 a sídli na adrese :

280, rue du 8 mai 1945 – 78360 Montesson – France
Tél. : +33 (0)1 30 86 70 00 Fax : +33 (0)1 30 86 70 10

Editácia a správa obsahu

VINCI ENERGIES SK, s.r.o.

Královská 8, 927 01 Šala

IČO 36558028, DIČ SK2021805500

e-mail: info@vinci-energies.sk

Hosting

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521,
Republic of Ireland

Zapísaná v Obchodnom registri v Dubline pod číslom 419 423 728.

Development

Tequilarapido

6 Place Garibaldi,

06300 Nice

La Jungle

50 Rue Didier Daurat

34170 Castelnau-Le-Lez

Všeobecné podmienky používania stránky

Táto web stránka je určená len pre osobnú potrebu.

Stránka VINCI Energies Slovensko je dielo chránené právami pre ochranu duševného vlastníctva. Akákoľvek reprodukcia alebo opätovné použitie celej stránky, alebo jej časti za iným účelom a jej použitie na akomkoľvek inom médiu, bez výslovného predchádzajúceho súhlasu VINCI Energies, predstavuje porušenie autorských práv podľa článku L. 335-2 a nasl. Zákona o ochrane duševného vlastníctve, takže strana, ktorá sa dopustí porušenia nesie občiansko právnu a trestnú zodpovednosť.

Web stránka a každá jej jednotlivá časť, vrátane predovšetkým značiek, textu, ilustrácií, log, mien spoločností, produktov a fotografií je exkluzívnym vlastníctvom VINCI Energies alebo jej pridružených spoločností. Ochranná známka VINCI Energies a všetky obchodné ochranné známky uvedené na web stránke sú registrované ochranné známky. Akákoľvek reprodukcia a/alebo opätovné použitie a/alebo zneužívanie týchto ochranných známok v celku, alebo po častiach je preto zakázané a VINCI Energies odmieta akúkoľvek zodpovednosť za takéto jednanie.

Informácie obsiahnuté na tejto stránke nie sú zmluvného charakteru a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

VINCI Energies nezodpovedá za HTML odkazy nachádzajúce sa na tejto stránke a smerujúce na iné webové stránky alebo všeobecne na akékoľvek existujúce internetové zdroje.

Užívatelia tejto web stránky ju používajú na vlastné riziko a spoločnosť VINCI Energies neposkytuje v súvislosti s používaním tejto web stránky žiadne výslovné ani implicitné záruky.

Uplatnenie francúzskeho práva

Web stránka www.vinci-energies.sk sa riadi francúzskym právom; návštevníci, ktorí na stránku vstupujú z územia mimo Francúzska sa musia uistiť či je v súlade s miestne príslušnými zákonmi.

Prístupové právo do počítačového súboru

Web stránka www.vinci-energies.sk bola prihlásená na úrade Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), v súlade s francúzskym zákonom o ochrane údajov z 6. Januára 1978 (č. 78-17). Registračné číslo na CNIL je 1047876.

Sloboda prístupu k informáciám: akýkoľvek užívateľ, ktorý poskytol osobné údaje tejto službe môže požiadať o kópiu týchto údajov od administrátora web stránky a požiadať o zmenu alebo vymazanie prípadných nepresných údajov v súlade s francúzskym zákonom č. 78-17 z 6. Januára 1978 o informačných službách, dátových súboroch a slobode informácií.

Návštevníci tejto stránky sú informovaní o požívaní cookies a súhlasia s dočasným uložením cookies na svojom pevnom disku za účelom uľahčenia navigácie na tejto web stránke. Užívatelia môžu odmietnuť cookies pomocou nastavenia ich prehliadača tak ako je uvedené na stránke http://www.cnil.fr.

Legislatíva Slovenskej republiky

Tieto informácie a všeobecné podmienky používania stránky podliehajú zákonom Slovenskej republiky.