Pozdvihnite vaše schopnosti

Školenie, mobilita, podpora: VINCI Energies napomáha vašej kariére.

enhance-your-skills

Venujeme zvláštnu pozornosť kariérnym projektom a rozvoju vašich schopností. Všetci zamestnanci majú pravidelne možnosť diskutovať o svojich cieľoch a kariérnom postupe s nadriadenými v rámci osobného pohovoru o vedení. Tento rozhovor je navrhnutý tak, aby umožňoval rozvíjať väčšie hĺbkové porozumenie medzi zamestnancom a nadriadeným a posilňoval vzájomnú dôveru.

Rozhovor zahŕňa kontrolu výsledkov za uplynulý rok aj nastavenie cieľov na nadchádzajúci rok. Nadriadený a zamestnanec tiež diskutujú o možnom kariérnom rozvoji, potrebách týkajúcich sa školenia a prípadných žiadostiach o presun. Vďaka koordinovanému prístupu dokážeme zladiť potreby skupiny s ambíciami jej zamestnancov.

Školenie v skupine VINCI Energies

Zamestnancom poskytujeme vo všetkých fázach ich pracovného života školenia, ktoré považujeme za kľúčovú investíciu. Tieto školenia umožňujú obchodným jednotkám skupiny posilňovať ich pozíciu a pripravujú tímy na riešenie aktuálnych aj budúcich výziev. V roku 2015 sme poskytli súhrnne vo všetkých oblastiach takmer milión hodín školení.

Akadémia skupiny VINCI Energies je stredobodom cieľov školenia v rámci skupiny

enhance-your-skills2

Každoročne usporiadame v rámci Akadémie skupiny VINCI Energies takmer 700 relácií školenia. Tieto školenia navštevuje 10 000 účastníkov z radov zamestnancov skupiny. Akadémia predstavuje takmer 15 % z celkového objemu školení, ktoré sú každoročne usporadúvané v rámci skupiny. Toto školiace centrum, ktoré sa nachádza vo francúzskom Montessone (departement Yvelines) a ktoré má rozlohu 1 200 m², poskytuje školenia pre účastníkov z celej Európy. Sieť Akadémie pokrýva celý svet: Spojené kráľovstvo, Holandsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Brazília, Indonézia, Maroko…

Katalóg Akadémie zahŕňa viac než 120 prispôsobených školení vedených inštruktorom alebo e-learningových školení v širokom rozsahu oblastí pokrývajúcich všetky oblasti expertízy a obchodné aktivity skupiny VINCI Energies. Tieto školiace programy sú výsledkom kolektívnych výmen vedomostí medzi internými aj externými odborníkmi, ktorí zaisťujú, že si obsah školenia zachová relevantnosť počas celého programu školenia. Niektoré školenia sú vedené zamestnancami skupiny – projektovými vedúcimi, bezpečnostnými vedúcimi, zamestnancami účtovného alebo administratívneho oddelenia atď. Táto výmena vedomostí je kľúčová pre kultúru skupiny VINCI Energies.

Mobilita: príležitosť k pokroku

Všetci zamestnanci majú legitímnu príležitosť zlepšovať sa a dosahovať pokrok počas celej svojej kariéry. Skupina, akou je VINCI Energies, podporuje zamestnancov vo vyjadrovaní svojich želaní a ponúka mnohé kariérne príležitosti – mobilitu v rámci 1 600 obchodnými jednotkami skupiny, nové pracovné prostredia, rôzne obchodné aktivity, nové povinnosti atď. Mobilita v rámci skupiny VINCI Energies podporuje vzájomné obohacovanie schopností a prispieva k výmene a šíreniu konštruktívnych nápadov. Úspešný projekt týkajúci sa mobility prospieva všetkým zainteresovaným stranám.

enhance-your-skills3