Bezpečnosť na pracovisku a prevencia úrazov

Čelíme množstvu rizík, či už ide o pády z výšok, riziká úrazu elektrickým prúdom alebo pri obsluhe strojov, dopravné nehody a iné. Každý deň je uvedomovanie si rizík každého jedného zamestnanca nevyhnutné pre predchádzanie pracovným úrazom a pre predchádzanie chorobám z povolania. Skupina VINCI Energies je viazaná dbať na bezpečné pracovné prostredie a poskytovať ho všetkým svojim zamestnancom.

safety

Naše odhodlanie týkajúce sa bezpečnosti na pracovisku je podporované vedením na všetkých úrovniach a zahŕňa pozorné sledovanie záznamov o bezpečnosti v obchodných jednotkách, ako aj politiku týkajúcu sa poskytovania školiacich programov povedomia o bezpečnosti pre všetkých zamestnancov.

Je nevyhnutné, aby všetci zamestnanci spolupracovali na tomto prístupe a aby sa povedomie o bezpečnosti stalo druhou prirodzenosťou. Behaviorálne bezpečnostné postupy môžu ďalej prispieť k zníženiu frekvencie a závažnosti nehôd na pracovisku.

Bezpečnosť na pracovisku: prístup skupiny VINCI Energies 

Vytýčili sme si cieľ s najvyššou prioritou zahŕňajúci „nulový počet nehôd“ v teréne, z ktorého vychádza niekoľko akčných plánov:

  • program uvítania nových osôb na našich pracoviskách
  • Prispôsobené uvedenie nových aj dočasných zamestnancov, ako aj subdodávateľov, na pracovisko
  • Budovanie povedomia týkajúce sa podpory súladu s používaním osobného ochranného vybavenia
  • Hodnotenie rizík, krížové audity
  • Vyhradené školiace programy v Akadémii skupiny VINCI Energies
  • Komunikačné programy zamerané na informovanie, zahájenie dialógu a podporu výmeny osvedčených postupov: E-learningový program Asbestos, podujatia Safety Challenge, dni Awareness Days zamerané na prevenciu muskuloskeletálnych porúch (MSD) a bezpečnostný program „Zoe“ zameraný na podporu preventívnych aktivít prostredníctvom fiktívnej postavy, ktorá stelesňuje naše bezpečnostné informácie.
  • Plán Vigiroute – cestná premávka predstavuje jedno z hlavných rizík. Preto bolo potrebné vytvoriť konkrétnu politiku prevencie. Na európskej úrovni bol preto vytvorený plán Vigiroute, ktorý sa zameriava na zlepšenie chovania šoférov za volantom. Tento školiaci program zahŕňa aj postupné nasadenie nástrojov zvyšujúcich povedomie, ako je tabuľka VIGIROUTE a program pasov Driver‘s Passport.
  • Ocenenie za inováciu skupiny VINCI: skupina VINCI každoročne oceňuje najlepšie nápady zamestnancov. Okrem iných kategórií je udeľovaná aj cena za bezpečnosť, ktorá oceňuje inovácie alebo prispôsobenie zariadení umožňujúce zlepšiť bezpečnosť na našich pracoviskách.

Každoročné podujatie venované bezpečnosti na pracovisku

Skupina VINCI Energies organizuje každoročné týždenné podujatie „Safety Week“, ktorého cieľom je podporiť povedomie medzi zamestnancami, vyvolať diskusiu a sústrediť sa na bezpečnostné a zdravotné riziká na pracovisku. Počas tohto týždňa sa zamestnanci všetkých obchodných jednotiek skupiny VINCI Energies stretávajú v malých skupinách a diskutujú o tejto spoločnej téme.